Opsamling på første kvartal 2018

Som noget nyt, vil jeg prøve at give en række udvalgte sager som runder Økonomiudvalget samt Byrådet et par ord med på vejen. Fokus vil primært være på de sager, hvor jeg personligt har haft særlige input, ændringsforslag mv.

Jeg håber meget, at dette kan være med til at give et indblik over, hvad Solrød Byråd laver, og hvilke LA-aftryk som der løbende bliver sat i denne forbindelse.

Januar 2018:

Udvidelse af linje 215

Buslinje 215 udvides med i alt seks ekstra daglige afgange, efter Roskilde og Solrød Kommune har opnået tilskud fra den statslige pulje, “Kollektiv transport i yderområder”.

Godkendelse af risikobaseret dimensionering:


Ifm. økonomiaftalen for 2015 mellem Regeringen og KL, blev det besluttet at de danske beredskaber skulle samles i større enheder. Kommunerne ville i den forbindelse blive beskåret 50 mio. i deres bloktilskud, som så skulle spares ved mere effektiv drift/synergieffekter. Som følge deraf, blev Solrød en del af Østsjællands Beredskab, bestående af Køge, Greve, Solrød, Roskilde, Stevns, Høje Taastrup, Ishøj og Vallensbæk Kommuner.

Punktet som blev behandlet på mødet her, var den såkaldte RBD (risikobaseret dimensionering), som sætter mål for responstider og materiel på beredskabsområdet. Den nye RBD er baseret på statistisk data for de sidste 10 års hændelser.

For at gøre en lang historie kort, ville den nye RBD betyde, at hele beredskabet fremadrettet skulle ses som ét område. Dette ville få betydning for mængden af materiel, da der fremadrettet så ikke længere ville være brug for lige så meget materiel som førhen. Eksempelvis kunne udrykning ske fra en lokal brandstation, mens en tankvogn samtidig blev rekvireret fra nabokommunen.

Selve RBD’en tog ikke hensyn til placering af brandstationer – hverken antal, eller adresser. En beslutning som i sig selv giver fin mening, grundet at brandkontrakterne jo sendes i udbud. Da Solrød Brandstation er ejet af Falck, ville man således ikke kunne tvinge en anden leverandør, til at anvende Falck’s lokaler.

I stedet blev der arbejdet med responstider (10 min for Solrød’s vedkommende, og 15 min for Havdrup’s vedkommende). Her havde jeg mine klare bekymringer, for om det var realistisk at overholde responstiden i dele af kommunen, såfremt at man skulle finde på at lukke Station Solrød (se artikel på SN.dk). Men da responstiderne stod sort på hvidt i aftalen, var min holdning, at vi måtte tage den kamp, hvis det skulle blive aktuelt med en lukning af Solrød Brandstation.

Hele sagen her, har været præget af en del intern kamp imellem de forskellige kommuner – både ift. økonomi, og hvordan “biksen” generelt skal drives.

Ikke længe efter at sagen her blev behandlet i byrådssalen, foretog borgmestrene (lidt i modstrid med argumentationen som var blevet fremsat tidligere) en principbeslutning om af frede Solrød og Hårlev Brandstation (link).

Det hele endte dog med at Køge Kommune forlod samarbejdet – og der er nu stor uvished om hvad der kommer til at ske, når Køge (og måske også Stevns) ikke længere er en del af beredskabet.

Nej fra LA til skattefinansieret rygestopsmedicin

Som den eneste i Solrød Byråd, valgte jeg at stemme nej til kommunens planer om “udlevering af vederlags rygestopmedicin” til særlige befolkningsgrupper.

Dette gjorde jeg, da jeg ikke mener at det er en kommunal opgave at stå for medicinering af rygere. Her har man som borger et personligt anvar. Har man har råd til at betale for sine cigaretter, har man også råd til at betale for rygestopprodukter

Man kan spørge sig selv, om hvad mon det næste så er, at vi skal give tilskud til? Løbesko eller slankepulver til overvægtige?

Skraldesug på Chr. Have Plejecenter

Det blev besluttet, at indføre skraldesug i den gamle del af Chr. Have plejecenter, for at øge hygiejnen – noget som allerede er indtænkt i den nye sektion, som pt. er under opførsel.

Projektet står til 2,7 mio, men kan implementeres uden øget husleje for beboerne. Projektet tager dog ikke hensyn til øget kildesortering i fremtiden, hvilket kan betyde, at man senere hen bliver nødt til at udvide systemet, hvilket vil resultere i en merudgift.

Jeg foreslog derfor, at man i stedet undersøgte mulighederne for at indføre en industrirobot i stedet, som man har gjort i Ikast-Brande kommune. En løsning som er billigere, end opsætning af skraldesug (blot 340.000 jf. https://vafo.dk/ikastbrande/Robotten-Roberta-tager-selv-skraldet-hos-de-aeldre/artikel/446719). Der var desværre ikke opbakning, til at undersøge dette nærmere.

 

Februar 2018:

Kystsikring:

Byrådet tiltrådte sagen vedrørende kystsikring, herunder sikringsniveau, udformning og linjeføring af kystbeskyttelsesprojektet, som skal beskytte mod oversvømmelser.

Den valgte løsning beskytter mod stormflod til kote 2,00 meter i området øst for Strandvejen, og kote 2,80 meter vest for strandvejen.

Borgertilfredshedsundersøgelse:

Én gang per valgperiode, foretages der en borgertilfredshedsundersøgelse.

Udover den spørgeramme som administrationen lagde op til, spørges der nu ind til “byrådstv” – muligheden for at livestreame byrådsmøderne (fx. via facebook), samt muligheden for at gå tilbage i et TV-arkiv med tidligere byrådsmøder. Desuden revideres spørgerammen ved næste undersøgelse, da tiden er ved at være løbet fra flere af de nuværende spørgsmål

Netop tv-transmittering af byrådsmøderne, er et nyt tiltag som jeg hilser meget velkommen, og som jeg håber kan blive en realitet snarest muligt. Det er nemlig vigtigt med åbenhed omkring byrådets beslutninger.

Derfor havde jeg dette ønske oppe at vende, i forbindelse med sensommerens budgetforhandlinger (hvilket ligeledes senere blev gengivet af SN.dk). Læs evt mere her: Solidt budgetforslag fra Liberal Alliance.

Låneoptagelse

I forbindelse med seneste års budget (som LA stod uden for), besluttede budgetpartierne, at budgettere med en låneoptagelse på 8,222 mio. kroner.

Nu hvor kassebeholdningen runder 300 mio. kroner, besluttede mit udvalg dog, at undlade at låneoptage i dette år – en beslutning, som jeg selvfølgelig bakkede fuldt op om.

Samme øvelse har vi lavet én gang før, inden for de sidste år – og jeg håber at vi kan gøre det samme, så længe at vi har en fornuftig kassebeholdning. Det giver nemlig ikke mening at låne penge, når man har mere end rigeligt stående på bankbogen.

Marts

Tidsbegrænset parkering i Solrød Center

Marts måned var i høj grad plaget af én særlig sag: parkeringssagen.

Kort fortalt, handler trækker sagen tråde til en problematik, som vi har drøftet løst en del gange i Økonomi-, Teknik og Miljøudvalget: at det kan være svært at finde en p-plads i Solrød Center.

Hidtil har problematikken dog blevet sparket til hjørne, hver gang den var oppe at vende. Tænkningen dengang, var at folk der parkerer i centeret og tager toget, typisk også vil handle, når de kommer tilbage fra job.

I januar blev sagen debatteret på facebook, hvor blandt andet Hans Odder og undertegnede deltog (senere refereret af sn.dk). Både Hans og jeg var enige om, at det var på tide at se på problematikken igen, nu hvor Køge Kommune havde indført betalingsparkering.

Hans Odder samt Socialdemokratiet, kontakter i den forbindelse borgmesteren, for at pege på problematikken.

Efterfølgende får vi en kort og mundtlig bemærkning på økonomiudvalgsmødet i februar, om at centerforeningen ønsker at se på problematikken, og at tidsbegrænset parkering er en mulig løsning. Vi informeres om, at centerforeningen er blevet opfordret til at skrive en ansøgning til kommunen om en forsøgsordning. Dette sker uden for referat, mens vi spiser en bid brød efter selve mødet.

Her er min klare opfattelse, at sagen så efterfølgende vil blive behandlet i Økonomi-, Teknik og Miljøudvalget.

Én uge efter, kan man dog læse i pressen, at administrationen har igangsat et forsøg med delvis tidsbegrænset parkering i centeret, i en forsøgsperiode på hele to år.

Ingen har dog gjort sig den ulejlighed at undersøge parkeringsflowet i centeret, og om der overhovedet er plads til både handlende og pendlere. Dette finder jeg særdeles problematisk, hvilket gør, at jeg på mødet her i marts gør brug af min standsningsret, for at få sagen hævet til behandling i byrådet.

I forbindelse med den offentlige debat, kommer det desuden frem, at indkøbscenteret Waves har dårlige erfaringer med tidsbegrænset parkering.

For første gang i mange år, lykkedes det at skaffe et flertal uden om Venstre, for at beslutninger i udvalgene naturligvis skal behandles, således at beslutningerne er offentligt tilgængelige. Se artiklen “Politisk flertal undrer sig over mundtlig beslutning” på sn.dk.

Da sagen ramte byrådet, stoppede enigheden dog. Et flertal valgte at gennemtrumfe beslutningen, uden at der har været foretaget én eneste trafiktælling, eller lavet anden form for undersøgelse forud for “forsøget”.

En tanke om “Opsamling på første kvartal 2018”

  1. Super initiativ. Trænger til at få byrådet ud til borgerne og borgerne ind til byrådet. Vil følge med i dine indlæg og håbe at andre fra byrådet kunne få den samme idé, så man også kan læse sig til forskellige vinkler på samme problemstilling. Håber du vil få held til at streame byrådsmøder. Tror ikke det vil betyde at mange vil se det live, men en god dokumentation bagudrettet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *