Opsamling på andet kvartal 2018

Ovenpå den positive modtagelse af mit første kvartaltsindlæg, vil jeg her samle op på de beslutninger, der har rundet Økonomiudvalget og Byrådet i perioden april-juni 2018. Tak fordi du læser med!

 

April 2018:

Drift af den nye sektion på Plejecenter Chr. Have

Plejecenter Christians Have, har en helt unik opdeling. Halvdelen af plejecenteret drives nemlig af Solrød Kommune, mens den anden halvdel drives af det private firma Aleris. Begge afdelinger har samme budget at arbejde ud fra.

Netop denne opdeling, har vist sig at være en stor succes, da vi har et godt sammenligningsgrundlag mellem de to leverandører. Med ens budget, ens bygningsmasse og ens rekrutteringsgrundlag, er der således ingen “dårlige undskyldninger”, hvis kvaliteten falder i den ene afdeling, men forbliver uændret i den anden.

I forbindelse med at Solrød Kommune udvider plejecenteret med nye plejehjems- og rehabiliteringsplader, er det besluttet at bibeholde opdelingen med to forskellige aktører.

Liberal Alliance støttede denne indstilling.

Yderligere trafiksanering af Taastrupvej

Igennem de seneste år, har Solrød Kommune ændret vejforløbet på Taastrupvej for et større millionbeløb:

 • 2014: Analyse af vejforløb mv. på Taastrupvej til 75.000,-
 • 2016: Ombygning af krydset Maglekærvej/Taastrupvej til 1.075.000,
 • 2017: Ombygning af krydset Vestre Grænsevej/Taastrupvej til 3.727.000,-

Totalt set 4.877.000,- DKK

Baseret på erfaringerne med de tidligere trafikprojekter, stemte jeg nej til at bruge yderligere 1,6 mio. på trafiksanering af Tåstrupvej/Litorinavej og Tåstrupvej/Ejegårds Allé (således at det totale beløb til trafiksanering af Taastrupvej havde løbet op i ca. 6,5 mio.

I mine øjne står effekten ikke mål med omkostningerne, hvorfor projekterne er mere “nice to have” end “need to have”.

Tilbage sidste år hvor vi præsenterede vores budgetforslag, var dette projekt også “pillet ud af” budgettet.

Liberal Alliance kunne ikke støtte denne indstilling.

Udbud af affaldsindsamling samt ændringer i indsamling af affald

Ny EU-lovgivning betyder, at medlemslandene skal sikre, at der fra 2022 genanvendes mindst 50% af husholdningsaffaldet.

Et flertal i Solrød Byråd har i den forbindelse besluttet, at indføre en ny affaldsordning som vil betyde at:

 • Almindelige husstande kan se frem til at skulle opbevare 3-5 affaldscontainere på deres grund
  • Container 1: Madaffald og restaffald
  • Container 2: Papir/glas
  • Container 3: Plast/metal
  • Container 4: Haveaffald (frivilig)
  • Container 5: Pap (frivillig)
 • Containeren til opbevaring af madaffald og restaffald, afhentes udelukkende hvert 14. dag
 • De lejlighedskomplekser som har fællesstationer til deres affald, vil skulle ombygge deres affaldsstationer. Her vil der typisk stilles krav om nedgravede løsninger, som er kendt for at koste ejerne/lejerne dyrt.
 • Den nye ordning står til at betyde en takststigning på ca. 510,- pr. husstand – og lige i underkanten det dobbelte, hvis man ønsker ugentlig tømning af madaffald

Jeg kunne ikke støtte administrationens indstillinger af en række forskellige årsager:

 1. Byrådets partier nægtede at afholde borgermøde om sagen, på trods af at affaldsordningerne er noget der optager mange af vores borgere (se mere på sn.dk). I Greve Kommune har man fokuseret på en langt større grad af borgerinddragelse.
 2. Hele sagen virker utrolig forhastet. Der har ikke været tid til at finde alternative løsninger, selvom at flere borgere har peget på interessante modeller som benyttes i andre kommuner i Skandinavien.
 3. Meningerne omkring lugtgener ved 14. dages afhentning af madaffald er meget delte. Der er således ikke et entydigt svar på, om dette er en fornuftig vej at gå.
 4. Når Solrød går “solo” og laver et udbud selv, betyder det at prisen sandsynligvis vil blive højere, end hvis vi havde fortsat samarbejdet med Greve Kommune på renovationsområdet.

Det lykkedes dog mig, at få byrådet til at få en option på ugentlig afhentning i sommermånederne. Dermed kan byrådet senere beslutte, at indføre ugentlig afhentning af madaffald, når udbuddet er afsluttet.

Mere om emnet her.

Maj 2018:

Yderligere kapacitet på dagtilbudsområdet

Boligsalget i Solrød går hurtigere end forventet, hvilket betyder, at kommunen har haft udfordringer med at sikre et tilstrækkeligt antal børnehave- og vuggestuepladser.

Måneden forinden (april), blev det besluttet at opstille pavilloner foran Børnehaven Bølgen. Dette skyldes kombinationen af høj efterspørgsel på institutionspladser, kombineret med at udbygningen af Bølgen desværre er blevet forsinket. Samtidig blev det besluttet, at ansætte yderligere 2 dagplejere.

På maj-mødet blev det endvidere besluttet at:

 • Udvide Tryllehytten med ekstra udearealer samt 1 børnehavegruppe + 1 vuggestuegruppe
 • Opsætte midlertidigt pavillonbyggeri pr. 1. januar 2019 ved Lindebo frem til Ny Lindebo er klar
 • Udvide de fysiske rammer fra de planlagte 6 børnegrupper til 8 børnegrupper i Ny Lindebo

Liberal Alliance stemte for.

Vinterberedskabsplads på Åsvej

Støjmålinger af Materielpladsen i Solrød Landsby foretaget i 2016, viste desværre at støjen oversteg de gældende grænseværdier.

For vinteren 2016/17 og 2017/18 lejede Solrød Kommune sig derfor ind på Nordmarksvej til kommunens vinterberedskab (lager og redskaber til snerydning)

På dette dagsorden punkt, blev det besluttet at afsætte 3 mio. til opførsel af ny vinterberedskabsplads på Åsvej (bag manøvrebanen).

Liberal Alliance stemte for.

Havdrup Bymidte

Byfornyelsesprojektet “Vi hjerter Havdrup”, vil skabe et nyt byrum på stationspladsen i Havdrup. Samtidig virker projektet som klimasikring af området, i og med at Klar Forsyning kan anvende bymidten til opbevaring af op mod 400 m3 regnvand i tilfælde af skybrud.

Desværre viste udbuddet af projektet, at det ikke kunne realiseres inden for den afsatte budgetramme. Et enigt Økonomiudvalg, valgte derfor at give en tillægsbevilling på 1,6 mio.

Liberal Alliance støttede projektet.

Læs mere på https://sn.dk/Solroed/Flere-penge-til-Havdrups-hjerte/artikel/748387

Udbud af etape 5 i Havdrup Vest

Den nye bydel Havdrup Vest, består henholdsvis af et ubebygget privatejet areal, og så et kommunalt ejet areal som er delvist bebygget.

Med dette dagsordenspunkt, blev det besluttet, at sætte den sidste del af det kommunale areal til salg – etape 5 på 7800 m2. Området udbydes til boligbyggeri i max. 2 etager, eksempelvis dobbelthuse, rækkehuse eller etagebebyggelse.

Liberal Alliance stemte for.

Etablering af nyt dræn på 1-holds banen ved SIC

Der har været problemer med overfladevand på stadionbanen ved Solrød Idrætscenter igennem længere tid.

Desværre har det vist sigt, at skaderne er noget større end forventet. Den planlagte renovering til 75.000,- kroner, kan derfor ikke stå alene, da det er nødvendigt at grave lægge helt nye dræn på banen.

Det blev derfor besluttet at frigive en anlægsbevilling på 2,1 mio. til anlægsarbejdet.

Liberal Alliance stemte for.

Renovering af rækværk på træbroen v/Jersie Strandpark

Sidste års renovering af træbroen mellem stranden og Jersie Strandpark, har været debatteret lystigt på de sociale medier. Mange borgere kunne hverken forstå materialevalget på selve gangarealet, eller den “lappeløsning” på rækværket, man havde lavet med resttræ fra den gamle bro.

Byrådet afsætter derfor 225.000,- til forskønnelse/renovering af rækværket, hvilket får den sidegevinst, at rækværket kommer til at leve op til nutidens højdekrav.

Borgertilfredshedsundersøgelse

Juni blev også måneden hvor vi fik resultaterne ind fra kommunens borgertilfredshedsundersøgelse. Undersøgelsen giver en god fornemmelse, af hvad der optager borgerne.

Nogle af de interessante ting fra undersøgelsen er blandt andet:

 • At borgerne samlet set er tilfredse med at bo i Solrød Kommune (34% “meget tilfreds” og 55% “tilfreds”)
 • På Kultur- og Fritidsområdet vil “kun” 22% af de adspurgte hæve skatten, hvis udgifterne ser ud til at stige på området. Således vil hele 49% indføre mere brugerbetaling på området og 20% indføre lavere serviceniveau. Dette er markant anderledes fra andre politiske områder, som eksempelvis folkeskole, børnepasning og ældreområdet.
 • Generelt er der stor utilfredshed med den offentlige trafik i Havdrup og Gl. Havdrup. Således er 23% “meget utilfreds”, 35% “utilfreds” og blot 1% “meget tilfreds”.
 • Hele 45% af de adspurgte siger, at de vil gøre brug af muligheden for at se byrådsmøderne via internet-tv. Dette er vi utrolig glade for i Liberal Alliance, da åbne processer ligger os meget på sinde. Ovenpå at byrådet sidste år ikke kunne støtte LA’s forslag om byråds-tv, håber vi derfor at byrådet vil se på dette område med friske øjne ovenpå denne undersøgelse.

 

Du finder selv undersøgelsen her.

2 tanker om “Opsamling på andet kvartal 2018”

 1. Åsvej.
  Hvad vil det betyde for støjniveauet på Åsvej ved Strandgården?
  Tak for opdatering.

 2. Mange tak fordi du holder os opdateret det er dejligt og let at få et overblik over hvad der sker ved at læse dine opsamlinger bliv endelig ved med det

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *